Twój Lokalny Sklep Internetowy
search shopping_cart 0,00
Kościelna 42, Tyszowce

Regulamin sklepu internetowego

 

Regulamin sklepu internetowego max.sklep-lokalny.pl prowadzonego przez firmę BETA Jarosław Jurkiewicz z siedzibą w Łaszczowie , ul. 3 Maja 23/1, zarejestrowaną w , NIP 921-165-22-01

 

1. max.sklep-lokalny.pl jest usługą opartą na asortymencie sklepu Eurosklep Tyszowce, ul. Kościelna 42 

2. Realizacja sprzedaży w sklepie max.sklep-lokalny.pl odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie max.sklep-lokalny.pl oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

3. Z oferty sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

4. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego: przeglądarka internetowa

5. W max.sklep-lokalny.pl płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:

Przy składaniu zamówień opłacanych przelewem należy pamiętać o czasie, niezbędnym dla przepływu środków na rachunek sklepu uwzględniając również dni świąteczne kiedy przelewy nie są przez banki księgowane. Prosimy dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia. Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu. Ewentualne koszty związane z dokonaniem płatności za pośrednictwem banku obciążają Klienta.

6. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach pracy sklepu stacjonarnego- Eurosklep Tyszowce, ul. Kościelna 42.

6a. Zamówienia złożone po godz. 15 mogą zostać zrealizowane w  nastepnym dniu roboczym.

7. Obszar działania sklepu max.sklep-lokalny.pl  to teren Gminy Tyszowce

8. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji w miejscu siedziby Sprzedawcy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta.

9. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku " do koszyka" pod zdjęciem artykułu. Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Zamów" .

10. Sklep zamieni towar na zamiennik  zamawianego towaru w przypadku gdy klient wyraził zgodę przy tym towarze zaznaczając opcję "akceptuję zamiennik"

11. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

12. Klient składając zamówienie zgodnie z niniejszym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów wykonania umowy sprzedaży. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu.

13. Łączna cena zamówionych towarów równa jest sumie cen artykułów jednostkowych objętych zamówieniem. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. W przypadku wyboru opcji „Kupuję zawartość koszyka i zamawiam transport” cena jest powiększona o koszt dostawy.

14.  Zgodnie z ustawą z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), od 1 września 2019 r. torby na zakupy z tworzyw sztucznych ostały objęte opłata recyklingową.

Opłacie nie podlegają tzw. „zrywki” – torby o grubości poniżej 15 mikrometrów, służące do pakowania żywności luzem np. mięso, owoce, warzywa, pieczywo, ryby, nieposiadającej swoich opakowań.

W związku z powyższym do każdego zamówienia może być doliczona opłata w wysokości conajmniej 0.25 zł pomnożona o ilość reklamówek, które zostaną dodane do zamówienia.

15. Dostawy realizowane są za pośrednictwem transportu własne sklepu. Istnieje również możliwość odbioru zamówionego przez Internet towaru osobiście w sklepie Eurosklep Tyszowce, ul. Kościelna 42. W Takim przypadku klient nie ponosi kosztów związanych z dostawą towaru.

16. Koszt dostawy jest zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Koszt dostawy wynosi: aktualne warunki dostawy wyświetlane sa na stronie startowej sklepu

17. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres w czasie określonym w kontakcie telefonicznym po przygotowaniu zamówienia.

18. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające ze zdarzeń losowych, w tym anomalii pogodowych.

19. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w ustalonym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia, a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa (mrożonki itp.) również kosztami tych artykułów.

20. Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży. W sytuacji, gdy żądanym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, kurier dostarczy zarówno kopię jak i oryginał dokumentu. Klient w obecności kuriera podpisuje fakturę, której kopia wraca do naszego sklepu.

21. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.

23. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia następnego przypadającego po dniu otrzymania przesyłki przez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ww. terminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy dostarczyć zwracany produkt na własny koszt w stanie niezmienionym do rzeczywistego sklepu wraz z oryginalnym dokumentem sprzedaży otrzymanym od kuriera. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

24. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy, której przedmiotem jest towar spożywczy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia :

o   Jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o   Są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter , zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

o   Jest dostarczenie dzienników lub czasopism.

25. Sklep jest obowiązany dostarczyć towar bez wad. W razie niezgodności towaru z umową w celu dokonania reklamacji należy zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę dołączając do pisemnej reklamacji dokument sprzedaży i reklamowany produkt. Zgłoszona reklamacja obejmująca oświadczenie o obniżeniu ceny, żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o sposobie jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

26. Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.

27. Postanowienia zawarte w punktach: 23-26 niniejszego regulaminu  znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku nabywania towarów przez klientów będących konsumentami.

28. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

29. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

30. Dane osobowe

Administrator danych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BETA Jarosław Jurkiewicz, 22-650 Łaszczów, 3 Maja 23/1

2. Pani/Pana dane osobowe zbierane są wyłącznie od Pani/Pana, podczas rejestracji konta użytkownika, dokonywania zakupów w sklepie internetowym, jak również korzystania z innych funkcjonalności naszego sklepu.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

1. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych (Dz. U. 2018 poz. 1000) jak również Pani/Pana dobrowolnie wyrażona zgoda.

 

Zbieranie danych, zakres i cel ich przetwarzania

1. W celu rejestracji, dokonania zakupu, dostarczenia zamówionych artykułów niezbędne jest podanie następujących danych osobowych, które administrator danych wykorzysta w celu realizacji zamówienia i usług powiązanych: numer telefonu komórkowego, adres dostawy (w przypdaku wybrania opcji dostawy).

2. Dane, które zbieramy wykorzystujemy tylko i wyłącznie do:

a. realizowania zamówień sprzedaży i w celu wywiązania się przez nas ze zobowiązań umownych,

b. zarządzania relacjami biznesowymi, w tym świadczenia usług gwarancyjnych, przetwarzania płatności, na potrzeby rachunkowości, audytów, fakturowania i egzekwowania należności,

 

Przekazywanie danych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami administrator danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie i/lub w naszym imieniu, np. naszym pracownikom i współpracownikom, firmie hostingującej sklep, kierowcom,

3. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe możemy przekazać również podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, ale tylko gdy wystąpią z żądaniem o dostęp w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Przechowywanie danych

1. Administrator danych przechowuje przekazane w zamówieniu dane w swoich systemach informatycznych i archiwach tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów z uwzględnieniem wymogów prawnych i umownych, lecz maksymalnie przez okres 7 lat. Wyjątkiem są przypadki, rejestracji w serwisie – w tym przypadku administrator danych przechowuje dane, do czasu cofnięcia zgody przez Panią/Pana i gdy może to być konieczne do ochrony interesów związanych z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia usług lub dostarczania produktów.

 

Prawa osób fizycznych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych do nowego administratora, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

2. W każdej chwili może Pani/Pan również skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.

TWÓJ KOSZYK

Twój Koszyk jest pusty...

home
Start
view_module
Asortyment
shopping_cart
Koszyk
list_alt
Zamówienia
Produkt dodano do koszyka...